OBČANÉ - ODDLUŽENÍ (OSOBNÍ BANKROTY)

Oddlužení je relativně novým způsobem řešení úpadku dlužníka. Je určen především pro nepodnikající právnické osoby a fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání.

Tento institut je v několika směrech výjimečný - popírá základní podstatu konkursu, negarantuje finanční zadostiučinění a dává přednost sociálnímu účelu před ekonomickým.

Při splnění zákonem předepsaných podmínek nabízí řešení dluhové situace pro širokou veřejnost, která chce být aktivní při řešení svého finančního úpadku.

Podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení:

  1. Dlužník je nepodnikající právnická osoba, která nemá dluhy z podnikání
  2. Dlužník je fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání !

Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením, jestliže

- s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde (platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a své stanovisko odůvodní 
- jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst.1 písm. c) nebo d) insolvenčního zákona
- jde o pohledávku zajištěného věřitele

Způsoby řešení oddlužení:

  1. Zpeněžení majetku dlužníka (majetkové podstaty) – jde o případ, kdy má dlužník zpeněžitelný majetek (nemovitost, hodnotnou movitou věc atd.). Tento majetek je po schválení oddlužení soudem insolvenčním správcem zpeněžen a z výtěžku zpeněžení jsou poměrně uspokojeni přihlášení věřitelé. V tomto případě dlužník žádné pohledávky nesplácí a celý jeho příjem (mzda, dary, příjem z dohod o provedení práce atd.) mu zůstává. Po zpeněžení majetku je dlužník osvobozen od placení zbytku svých dluhů – je oddlužen.
  2. Plněním splátkového kalendáře – jde o případ, kdy naopak dlužníkovi zůstává jeho majetek a on splácí své závazky (dluhy) v rámci soudem schváleného splátkového kalendáře. Obecně lze říci, že pokud dlužník řádně plní po dobu 5-ti let schválený splátkový kalendář, je soudem osvobozen od placení zbytku svých dluhů – je oddlužen.

POZOR !!!! Majetek dlužníka, který je zatížen zástavním právem či jiným „zajištěním“, je v oddlužení zpeněžován velmi často a to dle pokynu „zajištěného“ věřitele.

Po řádném a včasném splnění všech povinností podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud v souladu s ust. § 414 odst. 1 a násl. IZ usnesení, kterým osvobodí dlužníka od placení pohledávek , zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Osvobození se vztahuje také na věřitele, kteří své pohledávky do řízení nepřihlásili a ručitele dlužníka, kteří měli vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Občanům a nepodnikatelským subjektům, kteří se vlivem nečekaných životních situací dostali do obtížné dluhové situace, nabízíme své služby – od posouzení a rozboru situace až po zpracování návrhu na povolení oddlužení.

 

 

PODNIKATELÉ

Podnikatelským subjektům nabízíme pomoc při řešení hrozícího úpadku či úpadku – konzultace a zpracování insolvenčního návrhu.

 

 

VĚŘITELÉ

Věřitelům insolvenčních dlužníků nabízíme zpracování přihlášky do insolvenčního řízení a tím i dosažení uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení v maximálním možném rozsahu.