Oddlužení - základní info

Úpadek je stav, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči svým věřitelům. Insolvenční zákon stanoví pravidla pro řešení takových situací.

Insolvence prerov

Proces oddlužení - osobního bankrotu upravuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.

Oddlužení je určeno pro:

a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání

b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání

Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením jestliže:

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní

nebo

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku

nebo

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (věřitele, který má majetek dlužníka zajištěn např. zástavním právem apod.)

 

Proces oddlužení začíná podáním insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení. Obecně lze říci, že návrh na povolení oddlužení může dle insolvenčního zákona podat za dlužníka:

a) advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce

nebo

b) akreditovaná osoba (právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení)

 

Při podání návrhu je třeba osvědčit dlužníkův úpadek popř. hrozící úpadek. Insolvenční zákon definuje v § 3 úpadek a uvádí, že dlužník je v úpadku jestliže:

a) má více věřitelů (2 a více)

a zároveň

b) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti

a zároveň

c) tyto závazky není schopen plnit

 

Lze tedy obecně říci, že proces oddlužení - osobní bankrot, že určen široké veřejnosti jako východisko z dluhových problémů a exekucí. 

 

Dokumenty nuné k doložení k návrhu na povolení oddlužení:

1. Plná moc udělená dlužníkem sepisovateli

2. výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

3. seznam majetku 

4. listiny dokládající úpadek (dokumenty alespoň ke 2 závazkům)

5. listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců

6. seznam zaměstnanců

7. čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení

8. popř. další listiny dokládající tvrzené skutečnosti

 

 

 

Ing. Robert Beneš je členem Spolku moravských insolvenčních správců a je zapsán v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Od roku 2002 vykonával činnost správce konkursní podstaty a od roku 2008 pak činnost insolvenčního správce. Nabízí profesionalitu, více než 15 leté zkušenosti a znalost úpadkového práva.