Základní info

Úpadek je stav, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči svým věřitelům. Insolvenční zákon stanoví pravidla pro řešení takových situací.

Insolvence prerov

Účelem insolvenčního řízení je pak na jedné straně co nejvyšší a v zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů a v případě oddlužení zároveň dlužníka oddlužit.

Insolvenční správce je vedle dlužníka a insolvenčního soudu nejdůležitější osobou insolvenčního řízení. Jedná se o „výkonného manažera“ insolvenčního řízení.  Je ustanoven soudem zpravidla nejpozději v rozhodnutí o úpadku.

Úkolem insolvenčního správce je zjištění majetku dlužníka (provedení soupisu majetkové podstaty), následné přezkoumání přihlášených přihlášek pohledávek s uvedením svého a dlužníkova stanoviska a v neposlední řadě zjištění dalších podstatných skutečností nezbytných pro úspěšné řešení insolvence.

Mezi další činnosti insolvenčního správce patří zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení a poměrného uspokojení věřitelů z dosaženého výtěžku, případně v rámci oddlužení poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů v rámci schváleného splátkového kalendáře.

Ing. Robert Beneš je členem Spolku moravských insolvenčních správců a je zapsán v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Od roku 2002 vykonával činnost správce konkursní podstaty a od roku 2008 pak činnost insolvenčního správce. Nabízí profesionalitu, více než 15 leté zkušenosti a znalost úpadkového práva.